programowanie w php

\n"; /* Powinien wyświetlić się napis "To jest Tekst" */ echo '$druga_nazwa' . "
\n"; // Powinien wyświetlić się napis "$druga_nazwa" echo "$nazwa" . "
\n"; // Powinna wyświetlić się cyfra 1 echo "

Postinkrementacja" . "
\n"; $a = 5; echo "Powinno być 5: " . $a++ . "
\n"; echo "Powinno być 6: " . $a . "
\n"; echo "

Preinkrementacja" . "
\n"; $a = 5; echo "Powinno być 6: " . ++$a . "
\n"; echo "Powinno być 6: " . $a . "
\n"; echo "

Postdekrementacja" . "
\n"; $a = 5; echo "Powinno być 5: " . $a-- . "
\n"; echo "Powinno być 4: " . $a . "
\n"; echo "

Predekrementacja" . "
\n"; $a = 5; echo "Powinno być 4: " . --$a . "
\n"; echo "Powinno być 4: " . $a . "
\n"; $a = 2; $b = 5; $c = 1; if($a > $b) echo "$a jest większe od $b" . "
"; else if($b > $c) echo "$b jest większe od $c" . "
"; else echo "$c jest większe od $a i $b"; if($a) echo "Zmienna $a ma wartość większą od zera" . "
\n"; $a = 6; $b = 5; $c = 7; $d = 6; $e = 6; if( ($a > $b || $a > $c) && // Nawiasy klamrowe nie są potrzebne - to $d == $e ) // 2 linie ale jedna instrukcja echo 'Zmienna $a jest większa od $b a zmienna $d jest równa $e, '. 'więc ten tekst pokaże się.' . "
\n"; // Taka konstrukcja jest dozwolona $x=1; while($x <= 10){ echo $x."
"; $x++."
\n"; } for( $x = 1; $x <= 10; $x++ ) echo $x."
"; for($x = 1; $x<=100; $x++) { if($x % 2 != 0) continue; echo $x." "; } $i = 3; switch($i){ case 0: case 1: case 2: case 3: echo "Zmienna $i jest mniejsza bądź równa od trzech"."
\n"; break; case 4: echo "Zmienna $i jest równa cztery\n"; break; default: echo "Zmienna $i jest większa od czterech\n"; } $tab1[] = 1; $tab1[] = 0; $tab1[] = 3; $tab1[] = 2; $tab2[] = "Pierwszy"; $tab2[] = "Drugi"; $tab2[] = "Trzeci"; $tab2[] = "Czwarty"; echo $tab2[$tab1[2]]. "
\n"; ?>